ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) รายละเอียดตามที่แนบ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม เทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม เทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม เทศบาลเมื

More info

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564)

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบั

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินต

More info

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปา

More info

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า การจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการ ว.๘๙, ว.๕๘๑, ว.๑๙๘ พร้อมกับการตรวจสอบรับรอง MIT&SMEs และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า การจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการ ว.๘๙, ว.๕๘๑, ว.๑๙๘ พร้อมกับการตรวจสอบรับรอง MIT&SMEs และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ภูรัญญา รีสอร์ทเขาใหญ่ เ

More info

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปา

More info
Switch langauge »