รายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับ

More info

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ

More info

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

More info

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 (ระยะเวลา 6 เดือนแรก)

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริ

More info
Switch langauge »