ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองปากช่อง

เมืองตระการตาในภาคอีสาน
The Most Exciting City of Northeast!

วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

ภูมิทัศน์เมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย กําหนดการวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของประชากร

Read more
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

Read more
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ

Read more
พัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยว

ด้วยลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ

Read more

ประกาศ  โครงการ  กิจกรรม

416353429_678011314503857_5263960501975044378_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดูข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

15.25

ตารางกิโลเมตร

22°-34°

อุณหภูมิและสภาพอากาศ

313

รายได้รวมปี 2562 (ล้านบาท)

36,467

จำนวนประชากร

eservice
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ เทศบาลเมืองปากช่อง

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศข้อมูลการตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการรายงานผล
รายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความเป็นจริง มากที่สุด ขอขอบคุณ

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตอบแบบ CLICK>>>

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตอบแบบ CLICK>>>

ติดต่อสำนักงานเทศบาล

ปฏิบัติงาน:

จันทร์ – ศุกร์: 8.30  – 16.30
โทรศัพท์: 044-312-037-8
โทรสาร: 044-313-040

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Switch langauge »