ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองปากช่อง

เมืองตระการตาในภาคอีสาน
The Most Exciting City of Northeast!

วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

ภูมิทัศน์เมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย กําหนดการวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของประชากร

Read more
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

Read more
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ

Read more
พัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยว

ด้วยลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ

Read more

ประกาศ  โครงการ  กิจกรรม

416353429_678011314503857_5263960501975044378_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนมิตรภาพ 2422 สายหลัก ช่วงปางแก-ถนนเทศบาล 38)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนมิตรภาพ 2422 สายหลัก ช่วงปางแก-ถนนเทศบาล 38)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

15.25

ตารางกิโลเมตร

22°-34°

อุณหภูมิและสภาพอากาศ

313

รายได้รวมปี 2562 (ล้านบาท)

36,467

จำนวนประชากร

eservice
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ เทศบาลเมืองปากช่อง

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศข้อมูลการตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการรายงานผล
รายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความเป็นจริง มากที่สุด ขอขอบคุณ

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตอบแบบ CLICK>>>

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตอบแบบ CLICK>>>

ติดต่อสำนักงานเทศบาล

ปฏิบัติงาน:

จันทร์ – ศุกร์: 8.30  – 16.30
โทรศัพท์: 044-312-037-8
โทรสาร: 044-313-040

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Switch langauge »