ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบา

More info

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

More info

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

More info
Switch langauge »