ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

More info

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน แบบรายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริ

More info
Switch langauge »