การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
กำกับและติดตามแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Switch langauge »