ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง จ้างออกแบบและโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง จ้างออกแบบและโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง จ้างออกแบบและโครงการก่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินต

More info

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพังงาศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นด้านท่องเที่ยว และการดำเนินการกล้องวงจรปิดป้องกันภัยรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนเมืองปากช่อง

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพังงาศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นด้านท่องเที่ยว และการดำเนินการกล้องวงจรปิดป้องกันภัยรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนเมืองปากช่อง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเท

More info

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบั

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างออกแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบ จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด

More info