แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
รายงานสรุปข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๖
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แผนอัตรากำลังคน ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปราชการ
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
Switch langauge »