ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม นม)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม นม)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฯ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการ

More info

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566-เดือนกันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ

More info
Switch langauge »