กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

รับผิดชอบด้านงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี งานจัดระเบียบชุมชน

Read more
กองช่างสุขาภิบาล
กองช่างสุขาภิบาล

รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคาร การรับเรื่องราวและขออนุญาตการต่อเชื่อมน้ำเสีย

Read more
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

รับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานนิติการ การรับเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Read more
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

รับผิดชอบงานงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข

Read more
กองการศึกษา
กองการศึกษา

รับผิดชอบทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Read more
กองช่าง
กองช่าง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และงานสาธารณูปโภค อาทิ การสํารวจ ออกแบบ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานการควบคุมอาคาร ฯลฯ

Read more
กองคลัง
กองคลัง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษี

Read more
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล

รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Read more
Switch langauge »