กองช่าง

กองช่าง

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของกองช่าง งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

2.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณการราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการจัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม งานสํารวจข่อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประมาณการราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานสวนสาธารณะงานศูนย์เครื่องจักรกล และงานจัดสถานที่และไฟฟ้า

3.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงรักษาอาคารถนน สะพาน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณการราคา งานซ่อมบํารุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานให้คําปรึกษาแนะนําเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานประมาณการราคาด้านภูมิสถาปัตย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบํารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »