กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ ที่พึ่ง  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสํารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คําปรึกษา แนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานจัดทําโครงการฝึก/อบรม/สัมมนา ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว งานให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านอาชีพให้แก่ผู้มาขอรับคําแนะนํา งานส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ งานจัดให้มีศูนย์จําหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน หรือร้านค้าชุมชน งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน งานอํานวยความสะดวก ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านอาชีพ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »