กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานธุรการ

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานสาธรณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างที่ขอความร่วมมือ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทําคุณประโยชน์ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานทันตสาธารณสุข

2.1 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่ วยให้สอดคล้องกับคําสั่งการรักษาของแพทย์ งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัยและบริการรักษาพยาบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกวาดล้างทําความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.6 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี ้ยง หรือสัตว์ป่าที่นํามาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.7 งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริการตรวจป้ องกันและบําบัดรักษาผู้ป่ วยทางทันตกรรมแก่เด็กในวัยต่างๆ งานเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป งานวางแผนปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุข งานรวบรวมรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข งานติดตามประเมินผลงานด้านทันตสาธารณสุข งานจัดเตรียมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »