กองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดนํ้าเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรับนํ้าเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบําบัดนํ้าเสีย เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย งานตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียของอาคาร สถานการประกอบการ มิให้ปล่อยทําลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั ้งการปล่อยนํ้าทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต งานรับเรื่องราวคําร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสํารวจทําผังแนวท่อและประมาณการจํานวนผู้ขออนุญาต งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมนํ้าเสีย – นํ้าทิ้ง รวมทั้งการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »