ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 66/2 บ้านนางประทุมพร อรุณสุริยะวงศ์ ถึงบ้านสุวรรณี ลิ้มประเสริฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 66/2 บ้านนางประทุมพร อรุณสุริยะวงศ์ ถึงบ้านสุวรรณี ลิ้มประเสริฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 66/2 บ้านนางประทุมพร อรุณสุริยะวงศ์ ถึง บ้านสุวรรณี ลิ้มประเสริฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 66/2 บ้านนางประทุมพร อรุณสุริยะวงศ์ ถึง บ้านสุวรรณี ลิ้มประเสริฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถังเก็บโคลนพร้อมถังน้ำดี และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง รถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถังเก็บโคลนพร้อมถังน้ำดี และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง รถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมเปลี่ยนถังเก็บโคลนพร้อมถังน้ำดีและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องรถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมเปลี่ยนถังเก็บโคลนพร้อมถังน้ำดีและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องรถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๘๙ ช่วงตลาดสดมิตรภาพถึงโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๘๙ ช่วงตลาดสดมิตรภาพถึงโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๙๔ ระหว่าง กม.๑๖๙+๓๖๙ ถึง กม.๑๖๙+๘๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๙๔ ระหว่าง กม.๑๖๙+๓๖๙ ถึง กม.๑๖๙+๘๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

(รายละเอียดก่อสร้างเพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ 5-0194 ระหว่าง กม.169+369 ถึง กม.169+845 (หน้าเขาแคน-ก่อนไฟแดงตลาดไนท์)

(รายละเอียดก่อสร้างเพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ 5-0194 ระหว่าง กม.169+369 ถึง กม.169+845 (หน้าเขาแคน-ก่อนไฟแดงตลาดไนท์)

(รายละเอียดก่อสร้างเพิ่มเติม)

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ (2422) สายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ (2422) สายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวด

More info
Switch langauge »