รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอา

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ๒๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ๒๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมส

More info
Switch langauge »