ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

More info

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย เพื่อแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงลำตะคอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย เพื่อแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงลำตะคอง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ องค์กรจัดการน้ำเสีย นายวิเชียร

More info

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด

More info

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบั

More info
Switch langauge »