กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

รับผิดชอบด้านงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี งานจัดระเบียบชุมชน

More info

กองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล

รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคาร การรับเรื่องราวและขออนุญาตการต่อเชื่อมน้ำเสีย

More info

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

รับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานนิติการ การรับเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

More info

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

รับผิดชอบงานงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข

More info
Switch langauge »