กองช่าง

กองช่าง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และงานสาธารณูปโภค อาทิ การสํารวจ ออกแบบ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานการควบคุมอาคาร ฯลฯ

More info

กองคลัง

กองคลัง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษี

More info

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

More info