รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ เดือนหลัง)

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริ

More info
Switch langauge »