ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาการอาคารสำนักงาน และทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อ

More info

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบ จัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบ จัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
More info