สมรรถะ

การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1.องค์ความรู้ภายในองค์กร

2.องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

เทศบาล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

โครงสร้างองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

อำนาจหน้าที่

ศูนย์ข้อมูลเทศบาล

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานประจำปี
  • แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  • แผนผังและขั้นตอน
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Switch langauge »