โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้หลักสูตรผู้ประกอบการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้หลักสูตรผู้ประกอบการ โดยได้รับการอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี ทางด้านความสะอาด ด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้สำหรับอาหารแต่ละประเภทอย่าถูกวิธี และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

Switch langauge »