กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ลดการใช้พลาสติก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ลดการใช้พลาสติก โดยมี นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
.
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีการและนวัตกรรมต่าง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน
.
จากนั้น ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรม จากนางถนอมจิตร ชาญบัญชี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ตลอดจนการปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะ การลดใช้พลาสติก รวมถึงการลดปริมาณขยะ และวิธีการนำขยะประเภทต่างๆ ไปรีไซเคิลเป็นวัสดุสิ่งของเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์

Switch langauge »