รณรงค์ งดใช้โฟม พลาสติก และช่วยกันแยกขยะ เพื่อลดโลกร้อน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลีนิกหมอครอบครัวประปาที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการชุมชนเมืองปากช่อง โครงการนี้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และทางเทศบาลเมืองปากช่อง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมรณรงค์ งดใช้โฟม พลาสติก และช่วยกันแยกขยะ เพื่อลดโลกร้อน

Switch langauge »