โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมใหัความรู้ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พนักงานผู้มีหน้าที่ในการพ่นสารเคมีควบคุมโรคนำโดยยุงลายในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 อบรมให้ความรู้

Switch langauge »