ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ
กองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยมีนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิส นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานกองทุน พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานอนุกรรมการกองทุน ร่วมประชุมหารือพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการเสนอจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง
ในการนี้ยังได้มีการหารือวางแนวทางการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ในด้านภาวะโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาที่มีการพบผู้ป่วยในพื้นที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ รวมถึงการใช้ชีวิตในระยะยาวของประชาช
Switch langauge »