ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/2567

นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งถูกนำเสนอมาโดย ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 23 ชุมชน สถานศึกษา รวมถึงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่องต่อไป

Switch langauge »