โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือสานพลังชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้ คุณสุนันท์ ลิ้มปัญญาเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมเปิดโครงการและรับฟังการวิจัย เนื่องจากเทศบาลเมืองปากช่องได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือสานพลังชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้โครงการได้รับข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการชุมชนประปา