ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 และเรื่องญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะได้ให้เกิดประโยชน์สุขประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »