ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤษณ์. ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานการเงิน การประชาสัมพันธ์ และการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุนฯ และการติดตามประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
Switch langauge »