เมืองปากช่องอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
วันที่ 28 เมษายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดการอบรม กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้สตรีในชุมน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสุภาพสตรี ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถมองเห็นในสิ่งต่างๆตามความจำเป็นอย่างถูกต้องซึ่งแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และสามารถปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ณ โรงแรมเดอะฮิลล์
Switch langauge »