รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3 จากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 หน่วย เพื่อรวมผลคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองปากช่อง