ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รายงานการเงินไตรมาส 4 ตรวจสอบกลั่นกรองแผนการเงินในการเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนงานโครงการ กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่าย รายงานทางด้านเอกสาร การเงิน บัญชี การบันทึกระบบออนไลน์ตามเว็บไซต์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
Switch langauge »