ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบข้อ 27.4

Switch langauge »