วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดเทพสถิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมลดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ จึงต้องไม่ให้ยุงกัดโดยเฉพาะในผู้ป่วย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่งจะต้องทำให้ครอบคลุม ทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

Switch langauge »