วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง จัดทีมงาน 2 ทีม ออกตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาล ตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา โดยทางผู้ประกอบร้านอาหารจะต้องปฏิบัติจัดภายในร้านให้รักษาระยะห่าง จัดระบบการเข้าคิวสั่ง รอรับอาหาร โดยใช้หลักการรักษาระยะห่างทั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายต้องหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนตัว โดยการหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ไม่พูดคุยเล่นขณะปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงหมั่นเปลี่ยนผ้ากันเปื้อน เพื่อป้องกันการหมักหมมของสิ่งสกปรก รักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัส จัดวางอุปกรณ์ให้ไกลเชื้อโรค พื้นผิวสัมผัสทุกจุดที่ต้องมีการวางวัตถุดิบในการปรุงอาหาร คนซื้อต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ร้านค้าต้องให้บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อ ร้านค้าควรปรับรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลายให้ผู้ซื้อได้เลือกชำระเงินตามความสะดวก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19

Switch langauge »