วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ออกปฏิบัติการป้องกันล้างทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อของไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 หลังจากมีการผ่อนปรนให้ประชาชนมาออกกำลังกายได้

Switch langauge »