เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปากช่อง ออกให้ความรู้ความเข้าใจในการซื้อของและขายสินค้าในตลาดสด ตลาดไนท์ ตลาดนัด เพื่อป้องกันโรค โควิด 19 ในวันผ่อนผันวันแรก 3 พค.63 โดยมีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย

Switch langauge »