มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

การที่ประชากรในพื้นที่ใดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชากรในท้องถิ่นนั้นจะต้องเห็นความสําคัญของท้องถิ่นที่ตนอยู่  และมีความสามัคคี ในการกําหนดความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นนั้นด้วย  รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่ ใกล้ชิดกั บประชาชนเหล่านั้น ซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า เทศบาลเมืองปากช่องควรให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงกําหนดให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ หลากหลายกิจกรรมมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน  การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนของภาครัฐ  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จะทําให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  อันจะบ่งชี้ว่าประชาชนในท้องถิ่น
Switch langauge »