สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

สภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะความเป็นเมือง  มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  ประกอบกับเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน  ซึ่งเป็นทางผ่านในการติดต่อกับจังหวัดในภาคอีสาน  ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่าควรกําหนดให้ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  กําหนดการวางผังเมือง  การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต  จะทําให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่มีระเบียบสวยงาม


Switch langauge »