ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช่วงที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8829111111111