กองวิชาการฯ

กองวิชาการและแผนงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ งานนิติการ งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความช่วยเหลือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปัและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจําปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานจัดทํางบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดําเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทํานิติกรรม รวมรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณา วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวมรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »