ต้อนรับข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมดัวยรองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ได้ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ คือนายเกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองปากช่อง นายสาววันนา ปัญญะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จากเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปากช่อง นายวีรพล สถิตสุข ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับต้น จากเทศบาลตำบลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากช่อง และนางสาวโสภาพร ชำนาญเท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จากเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาล ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

Switch langauge »