แบบฟอร์มติดต่อออนไลน์

กรุณาป้อนข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกขึ้น

  วันที่แจ้งเรื่อง

  กรุณาเลือกประเภทเรื่องที่ท่านต้องการแจ้ง

  กรุณาเลือกระดับความเร่งด่วน

  กรุณาเลือกระดับความรุนแรง

  ยืนยันข้อความและจัดส่งข้อมูล.

  ที่อยู่สำนักงาน

  เทศบาลเมืองปากช่อง
  73 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
  จ.นครราชสีมา 30130
  โทรศัพท์/โทรสาร (044) 312-037
  ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
  เวลา 8.30 – 16.30 น.
  e-mail : admin@pakchongcity.go.th