การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการตรวจสอบ ทุกสำนัก (กอง/งาน) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทุกสำนัก (กอง/งาน) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Switch langauge »