กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและศาลปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และการเงินการคลัง

กฎหมายเกี่ยวกับภาษี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งขอบอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ/เอกสารต่างๆ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติเทศบาล

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลเทศบาล

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานประจำปี
  • แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  • แผนผังและขั้นตอน
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Switch langauge »