สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองปากช่อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่อง ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตําบลปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 22 มิถุนายน 2524 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก เทศบาลตําบลปากช่อง เป็นเทศบาลเมืองปากช่องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของตําบลปากช่องและตําบลหนองสาหร่ายบางส่วน โดยมี อาณาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 15.25 ตารางกิโลเมตรเทศบาลเมืองปากช่องมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 36,467 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) เป็นชาย 17,477 คน และเป็นหญิง 18,990 คน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านหนองตาแก้ว
  • ทิศใต้ ติดกับ ตําบลหนองน้ำแดง
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ลําตะคองและหมู่บ้านประดู่บาก
  • ทิศตะวันตก ติดกับ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านน้ำตกหลังเหว
ด้านเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านเหนือห่างจากศูนย์กลาง ทางแยกโรงเรียนบ้านหนองกะจะ ฟากตะวันตก ระยะ 250 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านเหนือ ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนไปชัยบาดาล ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปชัยบาดาลฟากเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางแยกโรงเรียนบ้านหนองกะจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับทางสาธารณะไปบ้านหนองกะจะ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของทางสาธารณะไปบ้านหนองกะจะ ห่างจากด้านตะวันออกของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรง กม. 182.380ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรง กม. 182.380

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนปากช่อง- นครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอน ปากช่อง– นคราชสีมา ฟากตะวันตก ตรง กม. 174.600 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 800 เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนปากช่อง- นครราชสีมา

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนปากช่อง–นครราชสีมา ตรง กม.174.600ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนปากช่อง- นครราชสีมาฟากตะวันออก ตรง กม. 174.600 จัดตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,100 เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนปากช่อง–นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2- บ้านหนองตากู ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2- บ้านหนองตากู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 1,100 เมตร

จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลําตะคอง ฝั่งตะวันออก

จากหลักเขตที่ 9 เลียบริมคลองลําตะคอง ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเล็กฝั่งใต้ ตรงที่บรรจบกับซอยธนากร

จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนสระบุรี- ปากช่องไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2ตอนสระบุรี- ปากช่องฟากตะวันออก ตรง กม. 165.200 ระยะ 480 เมตร

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ปากช่อง ตรงกม.165.200 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ปากช่อง ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนสระบุรีฟากตะวันตก ตรง กม. 165.200 ระยะ 500 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ปากช่อง ด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองเล็กทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงเหนือ ตรง กม. 176.450ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านใต้ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1

Switch langauge »