แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทุกสำนัก (กอง/งาน) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนการตรวจสอบ ทุกสำนัก (กอง/งาน) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปากช่อง
แผนผังขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
Switch langauge »