ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเมืองปากช่อง ปี 2567-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง และคณะกรรมการ อนุกรรมการ อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเมืองปากช่อง ปี 2567-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 เพื่อลงมติพิจารณาแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ของทางเทศบาลเมืองปากช่อง รวมถึงพิจารณาแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการเสนอแนะจากตัวแทนประชาชนในชุมชนทั้ง 23 แห่ง ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมเดอะฮิลล์ อ.ปากช่อง

Switch langauge »